Numéro 24

1266 juli
type
Église
Partager ce certificat

Bref résumé

Henri, évêque d'Utrecht, en raison de la grande pauvreté de l'abbaye de Thorn, décide, après avoir consulté des juristes, que l'abbesse de Thorn - à qui appartient le droit de nomination et de désignation de l'église d'Avezaath - y nommera un curé dès que l'office sera vacant. L'ecclésiastique à nommer devra recevoir son ordination sacerdotale, renoncer volontairement à tout autre bénéfice et résider à Avezaath dans l'année qui suivra sa nomination. L'évêque dote le pasteur d'un bénéfice d'un sixième de la grande et de la petite dîme de Zoelen, des biens et des champs de l'église d'Avezaath, des dons et de toute nouvelle donation à l'église. Tous les autres revenus de l'église reviennent aux chanoines et aux sœurs du couvent de Thorn pour augmenter leurs prébendes en raison de leur pauvreté.

Texte latin de la charte

Traduction en néerlandais

Hendrik, bisschop van Utrecht, maakt bekend dat wijlen Notger, bisschop van Luik, de kerk van Avezaath aan de kerk van Thorn heeft overgedragen ter vermeerdering van de prebenden omdat deze zo mager en gering zijn, zoals in de oorkonde staat die hierover is opgemaakt. Daarom heeft Hendrik, omdat het klooster vanwege te grote armoede een zwaar en meervoudig verlies verwerkt in geestelijke en wereldlijke zaken, na raadpleging van aanzienlijke juristen en met instemming en de wil van Hildegonde, abdis van Thorn, aan wie de collatie en presentatie van de kerk van Avezaath toekomt, besloten dat de abdis een pastoor zal aanstellen wanneer de kerk vrijkomt die de zielzorg verricht, er persoonlijk woonachtig is en er de diensten uitoefent, en dat niemand in die kerk aangesteld wordt dan een priester of iemand gelijkwaardig die daar vanaf de dag van zijn aanstelling binnen één jaar wil, kan en verplicht is woonachtig te zijn, en dat de priester niets ontvangt van zijn pastoorsambt totdat hij zijn priesterwijding zal ontvangen hebben. In de tussentijd echter zullen de kanunniken en kloosterzusters van Thorn de inkomsten van zijn aanstelling ontvangen en die aanwenden voor de na te komen verplichtingen van hun klooster, maar wel met inachtneming van het feit dat in de tussentijd de kerk van Avezaath niet ontdaan wordt van de gehoorzaamheidsplicht. De bisschop heeft ook bepaald dat deze pastoor voorzien wordt van een passend beneficie, namelijk ter waarde van een zesde van de tiend van Zoelen, zowel de grote als de kleine, en van het bezit en de akkers van die kerk met de giften. En als iets in de toekomst aan de kerk van Avezaath geschonken wordt, dan zal dat worden afgestaan aan de pastoor. De rest van de opbrengsten van de kerk van Avezaath mogen de kanunniken en kloosterzusters van Thorn zonder vermindering aanwenden en gebruiken ter vermeerdering van hun prebenden vanwege hun armoede. En als de pastoor van Avezaath toevallig elders beneficiant zou zijn van een beneficie met een verplichting tot residentie, dan zal hij daarvan terstond na het verwerven van de huidige aanstelling vrijwillig afstand doen, en hij zal over zijn rechten in alles verantwoording afleggen aan het bisdom, de aartsdiaken en de deken.

Hendrik heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven in juli 1266.

Personnes mentionnées
Hendrik, bisschop van Utrecht
Hildegonde, abdis van Thorn
Notger, bisschop van Tongeren en Luik
kerk van Thorn
kanunniken en kloosterzusters van Thorn
bisdom Luik
aartsdiaken van Luik
Lieux mentionnés
Avezaath
Zoelen
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective