Numéro 52

1287 januari 23
type
Économique
Partager ce certificat

Bref résumé

Osto de Thorn vend à l'abbesse de Thorn la ferme Cuevorde, située près de Thorn, qu'il tient en cession d'elle.

Texte latin de la charte

Universis presentes litteras inspecturis Osto de Thorne salutem et cognoscere veritatem.

Noveritis universi quod ego aream meam, iacentem iuxta villam predictam de Thoren, dictam Cuevorde, cum edificiis, structuris et omnibus suis attinentiis quas de domina mea .. abbatissa Thorensi iure tenui censuali, ipsi domine mee .. abbatisse vendidi et tradidi pro certo pretio quod ab ea recepi in pecunia mihi numerata, tradita et soluta dictasque aream cum edificiis, structuris et omnibus suis attinentiis reportavi, effestucavi et tantum feci coram domina .. abbatissa predicta, suis conventu, hominibus et vasallis quod de premissis venditione, traditione, effestucatione et reportatione satisfactum fuit ipsi domine .. abbatisse prout dicbabata sententia hominum et vasallorum ipsius lata per dominum Henricum de Baxen, militem, eius vasallum, super hoc requisitum cum sequela hominum et vasallorum domine .. abbatisse qui presentes fuerunt, prout inferius subvocantur. Et per premissa compositum fuit et est inter predictas .. abbatissam, conventum suum et suos ex una parte et me, dictum Ostonem, ex altera ita quod ego predictus Osto renuntiavi spontanee et per presentes renuntio omni actioni que ex quacumque causa usque in diem presentem mihi competere poterat contra dominas .. abbatissam, conventum suum et suos predictos.

Premissis interfuerunt homines et vasalli domine .. abbatisse predicte unacum .. domino de Horne, videlicet dominus Henricus de Baxen predictus, Godefridus dictus Bert, milites, Marsilius de Monte, Conradus de Cymiterio, Giselbertus de Buchoit, Iohannes de Curia, Lambertus, frater eius, Mathias, filius domini Godefridi dicti Bert predicti; insuper domini prepositus Embricensis, .. decanus, .. cantor et scolasticus ecclesie beate Marie Traiectensis, ac quamplures alii fidedigni.

In cuius facti testimonium et munimen sigilla virorum nobilium dominorum Walrami, domini de Valkenburg, Gosvini, domini de Borne, et Ostonis, filii eius, militis, presentibus litteris apponi rogavi. Et nos .. dominus de Valkenburg, dominus de Borne et Osto, filius eius predictus, rogati a predicto Ostone de Thorne, sigilla nostra presentibus duximus litteris apponendum.

Actum et datum anno Domini Mo CoCo octogesimo sexto, in crastino beati Vincentiib martirisc.

a aldus A, lees dictabat.
b verbeterd uit Vencentii door schrijfhand A.
c hierna sluitingstekens A.

Traduction en néerlandais

Osto van Thorn heeft zijn hoeve Cuevorde, gelegen bij het dorp Thorn, met de gebouwen, bouwwerken en alle toebehoren die hij in cijnsrecht hield van de abdis van Thorn, aan de abdis verkocht en overhandigd tegen een zekere koopsom die hij van haar heeft ontvangen in geteld geld, overhandigd en uitbetaald. Hij heeft deze hoeve met de gebouwen, bouwwerken en alle toebehoren overgedragen en afgestaan en heeft ten overstaan van abdis, convent en de leenmannen en vazallen zodanig gehandeld dat dit ten aanzien van deze verkoop, overdracht, afstand en levering voldoende was voor de abdis, conform het vonnis van haar leenmannen en vazallen, uitgesproken door Hendrik van Baexem, ridder, haar vazal, die daartoe gevraagd was samen met het aanwezige gevolg van leenmannen en vazallen van de abdis, zoals hieronder genoemd. En zo is door het bovenstaande vastgesteld tussen abdis, convent en haar mensen enerzijds en Osto anderzijds dat hij vrijwillig afstand heeft gedaan en afstand doet van iedere actie die hem om welke reden dan ook tot op de dag van vandaag zou kunnen toekomen tegen de abdis, het convent en hun mannen.

Hierbij waren, samen met de heer van Horn, de leenmannen en vazallen van de abdis aanwezig, namelijk: Hendrik van Baexem, Godfried Bert, ridders, Marsilius van Berg, Koenraad de Cimiterio (van de Kerkhof), Gijsbert van Bocholt, Jan de Curia, Lambert, zijn broer, Mathias, zoon van Godfried Bert; bovendien waren ook aanwezig de proost van Emmerik, de deken, cantor en scholaster van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht en vele andere betrouwbare mannen.

Osto van Thorn heeft gevraagd aan Walram, heer van Valkenburg, Gozewijn, heer van Born, en Osto, zijn zoon, ridder, om te bezegelen en zij hebben op zijn verzoek bezegeld.

Gedaan en gegeven op 23 januari 1287.

Personnes mentionnées
Osto van Thorn genaamd van Cuevorde
abdis van Thorn
Hendrik van Baexem, ridder, vader van Hendrik, pastoor van Thorn, vazal van de abdis van Thorn
heer van Horn
Godfried Bert, ridder, vader van Mathias, leenman van de abdij van Thorn
Marsilius van Berg, vader van Jan, leenman van de abdis van Thorn
Koenraad de Cimiterio (van de Kerkhof), leenman van de abdis van Thorn
Gijsbert van Bocholt, leenman van de abdij van Thorn
Lambert de Curia, broer van Jan, bedienaar van de abdij van Thorn, leenman van de abdis van Thorn
Mathias, zoon van Godfried Bert, leenman van de abdis van Thorn
proost van het kapittel van Emmerik
deken en kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
cantor van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Gozewijn, heer van Born, ridder, vader van Osto
Osto, zoon van Gozewijn van Born, ridder
Jan de Curia, zoon van Lambert de Curia, broer van Lambert, bedienaar van de abdij van Thorn, leenman van de abdis van Thorn
Lieux mentionnés
Cuevorde
Thorn
Edition
Geertrui Van Synghel
Le texte suivant ne sera pas traduit lorsqu'une autre langue est sélectionnée
Partager ce certificat

partenaires

donateurs

La Famille Beijer
2023 WaarvanAkte.eu, une initiative de Stichting Limburgse Oorkonden
Créé par Hive Collective